1. Home
  2. پروفایل کاربری
  3. سرویس های کارگزاری

سرویس های کارگزاری

۳ – انواع سرویس های کارگزاری سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform):
۱-۳ سرویس  کارگزاری معاملات تهاتری سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform): 

معامله تهاتری شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات در ازای کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می گیرد. دراین سرویس سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)به عنوان نماینده تهاتر گذارنسبت به انجام روند شناسایی وگزینش مناسب ودرنهایت عقد قرارداد لازم با گزینه انتخابی بر حسب مفاد متن نیابت اقدام می نماید .(دراین سرویس امکان بهره مندی از خدمات بازرسی کالا از طرف سامانه تجاری زوزا سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform) برای طرفین قرارداد قابل عرضه می باشد )

۲-۳سرویس  کارگزاری معاملات سلف: 

معامله سلف یا Futures عبارت است از این که جنسی بصورت نقدی خریداری شود ولی تحویل آن در آینده باشد. به عبارتی  توافقی است بین دو طرف منعقد می شود و به منظور خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده با قیمت مورد توافق دو طرف هنگام امضاء قرارداد تعیین می گردد و جزء قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای مشتقه تلقی می شود.دراین سرویس سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)به عنوان نماینده سلف گذارنسبت به انجام روند شناسایی وگزینش مناسب ودرنهایت عقد قرارداد لازم با گزینه انتخابی بر حسب مفاد متن نیابت اقدام می نماید.(دراین سرویس امکان بهره مندی از خدمات بازرسی کالا از طرف سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform) برای طرفین قرارداد قابل عرضه می باشد ).

۳-۳ سرویس  کارگزاری معاملات حق اختیار خریدسامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform): 

“اختیار معامله” قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق (نه الزام وتعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. بنابراین براساس این قرارداد، دو طرف توافق میکنند که در آینده معامله ای انجام دهند. در این معامله خریداختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می آورد. در دراین سرویس سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)به عنوان نماینده درخواست کننده قرارداد حق خرید یا فروش نسبت به انجام روند شناسایی وگزینش مناسب ودرنهایت عقد قرارداد لازم با گزینه انتخابی بر حسب مفاد متن نیابت اقدام می نماید .(دراین سرویس امکان بهره مندی از خدمات بازرسی کالا از طرف سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform) برای طرفین قرارداد قابل عرضه می باشد )

 

۴-۳ سرویس  کارگزاری معاملات آفست سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform) :

 در معامله افست خریدار، کالایی را نقدا خریداری می کند که هنوز تولید نشده و وجود خارجی ندارد. فروشنده نیز متقابلا متعهد می شود که اولا این کالا را در زمان معینی تحویل بدهد و ثانیا در ساخت آن از قطعات تولید شده توسط خریدار استفاده نماید وآن ها را در تولید محصول نهایی خود به کار بگیرد.البته در معامله افست غیرمستقیم نیز چنانچه کالای خریداری شده وجود خارجی نداشته باشد وضعیت به همین ترتیب است. با این تفاوت که تولید کننده  به انتخاب واختیار خود قطعات تولید محصول نهایی را در عملیات ساخت محصول به کار می گیرد. دراین سرویس سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform) به عنوان نماینده آفست  گذارنسبت به انجام روند شناسایی وگزینش مناسب ودرنهایت عقد قرارداد لازم با گزینه انتخابی بر حسب مفاد متن نیابت اقدام می نماید . .(دراین سرویس امکان بهره مندی از خدمات بازرسی کالا از طرف سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)برای طرفین قرارداد قابل عرضه می باشد )

 

 ۵-۳سرویس  کارگزاری معاملات BuyBackسامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform): 

شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات ، ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیر مستقیم صورت می گیرد. BuyBack یکی از شیوه های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده اند. درمعاملات BuyBack از یک سو ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانۀ کامل از سوی یک عرضه کننده به کشوردیگری صادر می گردد و در مقابل ، محصولاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیلۀ همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات ، در مدت زمان معینی دریافت می شود. به عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به نحوی به یکدیگر مربوط هستند دراین سرویسسامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform) به عنوان نماینده درخواست کننده BuyBack نسبت به انجام روند شناسایی وگزینش مناسب ودرنهایت عقد قرارداد لازم با گزینه انتخابی بر حسب مفاد متن نیابت اقدام می نماید . (دراین سرویس امکان بهره مندی از خدمات بازرسی کالا از طرف سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform) برای طرفین قرارداد قابل عرضه می باشد ).

 

۶-۳سرویس  کارگزاری معاملات  آتی :

 قرارداد آتی یا فیوچر : قراردادی که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند ، مقدار معینی از کالای مشخص را با کیفیت مشخص ، قیمت معلوم ، در زمان و مکان مشخص معامله کنند. یک قرارداد آتی برای یک درجه ، مقدار ، ماه تحویل و قیمت معین منعقد می گردد. رتبه ، مقدار ، تاریخ تحویل ، نحوه ارائه قیمت ، میزان سپرده اصلی یا جبرانی برای هر نوع قرارداد همزمان با افتتاح معامله نگاشته می شود. دراین سرویس سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)به عنوان نماینده درخواست کننده قرارداد آتی نسبت به انجام روند شناسایی وگزینش مناسب ودرنهایت عقد قرارداد لازم با گزینه انتخابی بر حسب مفاد متن نیابت اقدام می نماید . .(دراین سرویس امکان بهره مندی از خدمات بازرسی کالا از طرف سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)رای طرفین قرارداد قابل عرضه می باشد )

 

۷-۳سرویس  کارگزاری معاملات مشارکتی سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform):

 مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداددر این نوع معاملات ، طرف اول قرارداد  کل یا بخشی از سرمایه  یا ظرفیت تکنولوژی  یا هر مال معین دیگری را که دارد ومورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) است را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین  نسبت به ماحصل قرارداد  اقدام می دراین سرویسسامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)شما به عنوان نماینده مشارکت گذارنسبت به انجام روند شناسایی وگزینش مناسب ودرنهایت عقد قرارداد لازم با گزینه انتخابی بر حسب مفاد متن نیابت اقدام می نماید . .(دراین سرویس امکان بهره مندی از خدمات بازرسی کالا از طرفسامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)برای طرفین قرارداد قابل عرضه می باشد )

 

 ۸-۳سرویس  کارگزاری معاملات استیجاری سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform): 

اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع و عین مال موضوع اجاره می شود. اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومیبل، خانه یا حیوان، خط تولید کارخانه یا هر مال مشروعی که قابل اجاره باشد  انجام گیرد. مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید. دراین سرویس سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)به عنوان نماینده ی مؤجر نسبت به انجام روند شناسایی وگزینش مناسب ودرنهایت عقد قرارداد لازم با گزینه انتخابی بر حسب مفاد متن نیابت اقدام می نماید . .(دراین سرویس امکان بهره مندی از خدمات بازرسی کالا از طرف سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)برای طرفین قرارداد قابل عرضه می باشد )

 

۹-۳سرویس  کارگزاری مناقصات سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform): 

مناقصه عبارت است از روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پیشنهاد دهنده ی پایین‌ترین قیمت به عنوان برنده ی مناقصه اعلام  می‌گردد.”مناقصه” فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که مناسب ترین پیشنهاد را ارائه  نموده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مؤلفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود. شرایط مناقصه گذار در سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)  این است که :اولا از اعضای طلایی باشد به عبارتی فرآیند اعطای هویت قانونی و هویت صلاحیت معاملاتی وتجاری را که توسط شرکت های دارای صلاحیت و کارشناسان و بازرسان قانونی گذرانده اند را داشته باشد.  دوما، شرایط خاص از قبیل میزان وجه الضمان یا وثایق متناسب با میزان امرمناقصه را تحت عنوان تضمین نزد سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)به صورت سپرده قانونی داشته باشند و سوم اینکه مشکل قانونی در خصوص مناقصه  گذاری نداشته باشند.

۱۰-۳ سرویس  کارگزاری مزایده هاسامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform): 

آن چه که به عنوان تعریف مُزایده ارایه می‌شود در واقع نوع خاصی از مزایده‌است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد معرفی خواهیم کرد. اما اصولا در هر مزایده سه عنصر مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده گان وجود دارد و مزایده زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. در هر مزایده، مزایده گذار تلاش می‌کند تا کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاد دهندگان در پی تصاحب کالا با کمترین قیمت می‌باشند. انواع مختلف مزایده، هر کدام در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاد دهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آن چه که حاضر به پرداخت آن برای کالای مورد نظر هستند را پیشنهاد دهند.در سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)  لازم است  اول اینکه از اعضای طلایی باشد به عبارتی فرآیند اعطای هویت قانونی و هویت صلاحیت معاملاتی وتجاری را که توسط شرکت های دارای صلاحیت و کارشناسان و بازرسان قانونی گذرانده اند را داشته باشند دوم اینکه شرایط خاص از قبیل میزان وجه الضمان یا وثایق متناسب با میزان امر مزایده را تحت عنوان تضمین نزدسامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)  به صورت سپرده قانونی داشته باشندسوم اینکه مشکل قانونی در خصوص مزایده گذاری نداشته باشند

۱۱-۳ سرویس  کارگزاری حراج هاسامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform): 

تعریف حراج برخلاف تصور غالب می باشد.در واقع حراج شکلی از مزایده نیست ،در حراج ها کالا یا خدمات حراج گذار با قیمت پایین تر از قیمت معمول در بازار بصورت معین ومشخص در مدت زمان معلوم جهت فروش عرضه می شود. لازم به ذکراست دلایل حراج باید براساس منطق تجاری و شرایط قانونی قابل تعریف باشد به عبارتی دلایل منطقی وقانونی امر حراج به صورت کامل وبا جزئیات تعریف شده باشد.لازم است از سازمان تعزیرات حکومتی مجوز برگزاری حراج را اخذ نموده ، مدارک منطقی و قانونی را به سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)   ارایه نمایند. حراج گذاران از اعضای طلایی سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)  بوده ومضاف بر اینکه از اعضای طلایی هستند لازم است سایر شرایط سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform) را رعایت و قراردادهای لازم را پیشتر با سامانه تجاری زوزا (Zoza Trade platform)  منعقد کرده باشند.

برگزاری نمایشگاه های مجازی یکی از اولویتهای برنامه ای پلتفرم تجاری Zoza است زیرا امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دگرگونی رفتارهای تجاری از شیوه های سنتی به سمت تجارت الکترونیک با استفاده از بستر و گستره بسیار پر اهمیت اینترنت و  ابزارهای مجازی نهادینه شده است ، در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته نیز این امرگرچه با سرعتی کمتر ولی در حال وقوع می باشد . لذا  بر اساس این تغییر هنجار ، بتدریج بسیاری از معاملات  تجاری با فاصله گرفتن از شیوه های سنتی و روی آوردن به شیوه های مدرن معاملاتی در حوزه تجارت الکترونیک در عمل منجر به استفاده گسترده  از ابزار و تجهیزات فرآوری اطلاعات در فضای اینترنت را به یک نیاز اساسی تبدیل نموده که نمایشگاه های مجازی یکی از مهمترین این دست آوردها می باشد و بهمین دلیل پلتفرم تجاری Zoza  برگزاری نمایشگاه های مجازی را از مهمترین اولویت های خود در عرضه سرویسهای تجاری دانسته و پیش بینی انواع نمایشگاه های تخصصی ، عمومی و فصلی و غیره…. را بستر سازی نموده و در آینده بسیار نزدیک سرویس های نمایشگاهی پلتفرم تجاری Zoza به ابزاری بسیار مهم جهت چابک سازی و توسعه بازارهای تجاری مبدل خواهدگردید.

ویرایش شده در : فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

آیا این مطلب مفید بود؟

مطالب مرتبط

پرفروشترین محصولات