1. Home
  2. زوزا
  • برگزاری مناقصات

    مناقصه عبارت است از روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور...